Όροι Χρήσης

Η χρήση της Ψηφιακής πλατφόρμας ClinApp (εφεξής η «Ψηφιακή πλατφόρμα»), που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ClinApp (ΕΠΑνΕΚ – Ερευνώ Καινοτομώ Β’ κύκλος – Τ2ΕΔΚ-04937) από τους εταίρους της σύμπραξης,  από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής o «Xρήστης») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δε συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση του περιεχομένου της Ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι Προϋποθέσεις και Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν και να ενημερωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές θα δημοσιευθούν στην Ψηφιακή πλατφόρμα και θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης. Συνιστάται στον Χρήστη ο περιοδικός έλεγχος των όρων, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Η συνέχιση χρήσης της Ψηφιακής πλατφόρμας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των Προϋποθέσεων και Όρων Χρήσης που ισχύουν κατά την περίοδο της χρήσης.

Με την αποδοχή των όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών και άνω. Απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας από ανηλίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαχειριστική ομάδα της κοινοπραξίας του Clinapp (εφεξής Διαχειριστής) δε φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή. Η χρήση αυτής της Ψηφιακής πλατφόρμας υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης.

1. Ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία της Ψηφιακής πλατφόρμας ClinApp ανήκει στην κοινοπραξία του έργου ClinApp. Ο Διαχειριστής είναι κύριος των δικαιωμάτων της εφαρμογής και ταυτόχρονα υπεύθυνος γι’ αυτήν.

Η Ψηφιακή πλατφόρμα, το σύνολο του περιεχομένου της (ερωτήσεις, χρήστες, εικονίδια ερωτήσεων, επικοινωνίες και προσαρμόσιμο οπτικοακουστικό υλικό) που παρουσιάζεται στον Χρήστη μέσω της Ψηφιακής πλατφόρμας είναι ευθύνη του Διαχειριστή.

2. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της Ψηφιακής πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και υπολογιστικού κώδικα (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή. Λογότυπα, επωνυμίες, σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα αποτελούν ιδιοκτησία της κοινοπραξίας ή/και προσώπων/φορέων που αναφέρονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην Ψηφιακή πλατφόρμα (ενδεικτικά λογότυπα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κλπ), και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Δεν επιτρέπεται: (i) η αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή της Ψηφιακής πλατφόρμας και του Περιεχομένου αυτής για οποιονδήποτε σκοπό· (ii) η μεταφορά, αδειοδότηση, μίσθωση, δανεισμός, ενοικίαση ή διανομή της Ψηφιακής πλατφόρμας και του Περιεχομένου αυτής ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν σε τρίτο· (iii) η αποσύνθεση, η εφαρμογή αντίστροφης μηχανικής, η αποδόμηση ή η οικοδόμηση έργου αποτελούμενου από την Ψηφιακή πλατφόρμα ή από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται εντός της· (iv) η διάθεση οποιασδήποτε λειτουργίας της Ψηφιακής πλατφόρμας ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν σε άλλους χρήστες δια οποιουδήποτε μέσου· ή (v) η χρήση των υπηρεσιών ή των λειτουργιών της Ψηφιακής πλατφόρμας παράνομα, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι συμβατός με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

3. Άδεια Χρήσης

Ο Διαχειριστής ενθαρρύνει την χρήση του Περιεχομένου της Ψηφιακής πλατφόρμας για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της Ψηφιακής πλατφόρμας για εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα.

4. Εγγραφή στην Ψηφιακή πλατφόρμα

Ως Χρήστης της Ψηφιακής πλατφόρμας, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμό προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο υλικό της Ψηφιακής πλατφόρμας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έγγραφα σε μορφή word ή pdf, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και όχι αποκλειστικά στη συσκευή με την οποία ο κάθε Χρήστης εισέρχεται στην Ψηφιακή πλατφόρμα. Οι πληροφορίες που αφορούν στον κωδικό αναγνώρισης χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας του Διαχειριστή, θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Χρήστη ως εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου ο Χρήστης δεν πρέπει να τις μεταβιβάσει περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στη συμφωνία και συμμόρφωση από μέρους του Χρήστη με τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της παρούσας. Επιτρέπεται ο κάθε συμμετέχων να δημιουργήσει μόνο έναν λογαριασμό ανά Χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων αποτελεί δική του ευθύνη και ότι θα είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και διατήρηση οποιωνδήποτε συνδέσεων στο διαδίκτυο (μπορεί να υπάρχουν αμοιβές), προμηθειών και εξοπλισμού υπολογιστών που είναι απαραίτητα για τη λήψη, πρόσβαση σε και χρήση των υπηρεσιών. Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο όπως εκφράζεται ρητά στην παρούσα. Ο Διαχειριστής, κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα στις και για τις υπηρεσίες.

Μετά την εγγραφή, ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα δεδομένα που μεταδίδει χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή πλατφόρμα αφορούν συγκεκριμένα τον ίδιο προσωπικά. Αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Ψηφιακή πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη και προορίζεται για προσωπική χρήση σε ατομική βάση και δε θα πρέπει να μοιράζεται τα στοιχεία του λογαριασμού του ή/και του κωδικού πρόσβασης με οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εάν κάποιο άλλο άτομο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Ψηφιακή πλατφόρμα, το εν λόγω άτομο θα πρέπει να εισέλθει στην Ψηφιακή πλατφόρμα απευθείας από τη συσκευή του και να συμφωνήσει ξεχωριστά και μεμονωμένα με τις Προϋποθέσεις και τους Όρους χρήσης της.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του λογαριασμού του και για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν σε αυτόν ή μέσω αυτού. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, σε οποιαδήποτε στιγμή, εάν κατά την εύλογη κρίση της δεν συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων προϋποθέσεων και όρων Ο Διαχειριστής δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες που απορρέουν από ή σε σχέση με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού από τον Χρήστη. Εάν ο Χρήστης γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον ίδιο γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης ή τον κωδικό πρόσβασής του, πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως τον Διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@clinapp.gr

5. Καμία ιατρική συμβουλή

Η χρήση της Ψηφιακής πλατφόρμας συνεπάγεται την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία των χρηστών. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται με σκοπό να προσφερθούν στους επαγγελματίες υγείας σχετικές πληροφορίες για τη διαχείριση της υγείας τους, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής. Ομοίως, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών ή για στατιστικούς σκοπούς, πάντα μετά την ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις που επηρεάζουν τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη. Η Ψηφιακή πλατφόρμα δεν αποτελεί υποκατάσταση επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών, διάγνωσης, θεραπείας ή επείγουσας παρέμβασης ή μετάδοσης χρονικά κρίσιμων δεδομένων. Οι Χρήστες θα πρέπει πάντα να ζητούν τη συμβουλή των θεραπόντων ιατρών ή επαγγελματιών υγείας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν στην ιατρική τους κατάσταση. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Ψηφιακή πλατφόρμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Οι Χρήστες δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουν επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή να καθυστερούν την αναζήτησή τους λόγω πληροφοριών που παρέχονται μέσω της εφαρμογής. Ο Χρήστης αποδέχεται ρητά ότι οι παρεχόμενες προς αυτόν συμβουλές και οδηγίες από τον  Διαχειριστή δεν αποτελούν προϊόν ιατρικής διάγνωσης, καθώς βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος προσωπικά. Για τον λόγο αυτό, ο Χρήστης παραιτείται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική αξίωση κατά του Επιστημονικού προσωπικού, αναγνωρίζοντας ότι οι τελευταίοι δε φέρουν καμία ευθύνη απορρέουσα από το εφαρμοστέο πλαίσιο άσκησης ιατρικού λειτουργήματος.

Ο Χρήστης πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές παροχής υγειονομικής περίθαλψής του, καθώς η Ψηφιακή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους Χρήστες να διαχειρίζονται καλύτερα την πρόσβασή τους στις εμπλεκόμενες δομές υγείας.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τη χρήση της Ψηφιακής πλατφόρμας και για όλες τις αποφάσεις εκτέλεσης ενεργειών βάσει οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται ή εμφανίζονται μέσω της Ψηφιακής πλατφόρμας. Η χρήση της Ψηφιακής πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Ούτε Ο Διαχειριστής, ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες ή δικαιοπαρόχους της, είναι υπεύθυνοι ή φέρουν νομική ευθύνη για οποιαδήποτε διάγνωση, απόφαση ή αξιολόγηση που πραγματοποιείται από έναν Χρήστη ή για οποιουσδήποτε τραυματισμούς που ενδέχεται να υποστεί ένας Χρήστης ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται μέσω ή που εμφανίζονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα ή σε άλλο περιεχόμενο και έγγραφα της Ψηφιακής πλατφόρμας.

6. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Ο Διαχειριστής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε επειδή οι συσκευές του χρήστη δεν του επιτρέπουν, λόγω δικής του ρύθμισης, να χρησιμοποιήσει σωστά την Ψηφιακή πλατφόρμα.

Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την ανίχνευση και επιδιόρθωση ελαττωματικών υπολογιστικών προγραμμάτων και Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο απουσίας ιών.

Οι Χρήστες, αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας των λογαριασμών τους, αναλαμβάνουν την ευθύνη:

(i) Να μην παρέχουν ψευδή προσωπικά στοιχεία.

(ii) Να μην κοινοποιούν τον κωδικό πρόσβασής τους, ή να επιτρέπουν σε άλλους να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους ή να προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού.

(iii) Να μη μεταβιβάζουν τον λογαριασμό σε κανέναν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή.

(iv) Αν κάποιος Χρήστης επιλέξει για τον λογαριασμό του όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης όμοιο με κάποιου άλλου Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να το διαγράψει ή να το ανακαλέσει κατά την κρίση της.

(v) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την Ψηφιακή πλατφόρμα σύμφωνα με τον Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τα Χρηστά Ήθη και τη δημόσια τάξη. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ψηφιακή πλατφόρμα, τα περιεχόμενά της ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής για παράνομους σκοπούς ή με τρόπο που να αντιβαίνει στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, επιβλαβή ως προς τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα τρίτων ή που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει, να επιδεινώσει ή να καταστήσει άχρηστη την Ψηφιακή πλατφόρμα, τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες της ή να εμποδίσει την ικανοποίηση που κανονικά αντλούν μέσω αυτής οι Χρήστες.

(vi) Επιπλέον, ο Χρήστης αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να μην καταστρέψει, αλλοιώσει, τροποποιήσει, καταστήσει άχρηστη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο βλάψει τα δεδομένα, τα προγράμματα ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που βρίσκονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα.

(vii) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εμποδίζει την πρόσβαση άλλων χρηστών στην Ψηφιακή πλατφόρμα ως συνέπεια υπερκατανάλωσης των υπολογιστικών πόρων μέσω των οποίων Ο Διαχειριστής κάνει διαθέσιμη την Ψηφιακή πλατφόρμα και το Περιεχόμενο αυτής, ή να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε ενέργειες που βλάπτουν, διακόπτουν ή προκαλούν λάθη σε αυτά τα συστήματα.

(viii) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εισάγει προγράμματα, ιούς, macros, applets, ActiveX controls ή οποιαδήποτε άλλη λογική συσκευή ή ακολουθία χαρακτήρων που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει αλλοίωση στα υπολογιστικά συστήματα του Διαχειριστή ή τρίτου μέρους.

Ο Διαχειριστής δεν αποδέχεται ευθύνη, πέραν των σημείων εκείνων για τα οποία υποχρεούται από τον Νόμο, για όποια παρατυπία τυχόν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, δημοσιευθεί, παρασχεθεί και/ή διατεθεί από τους Χρήστες ή για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει λόγω της εισαγωγής του περιεχομένου στις ενότητες της Ψηφιακής πλατφόρμας όπου επιτρέπεται. Ο Διαχειριστής δεν αποδέχεται την ευθύνη για περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους Χρήστες αφού αυτοί έχουν ενημερωθεί με τον δέοντα τρόπο ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύουν είναι παράνομες ή ότι βλάπτουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτου που ενδέχεται να δικαιούται αποζημίωση. Αμέσως μόλις ο Διαχειριστής ενημερωθεί ότι οι Χρήστες αποθηκεύουν δεδομένα που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες αναλαμβάνει τη δέουσα επιμέλεια για την αφαίρεση των εν λόγω δεδομένων ή την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε αυτά.

Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί την ποιότητα της Ψηφιακής πλατφόρμας και να αποτρέψει κάθε λάθος στα περιεχόμενα και τη λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής δε θα φέρει καμία ευθύνη που θα απορρέει από λάθη στο περιεχόμενο που ενδέχεται να εμφανιστούν στην Ψηφιακή πλατφόρμα και από κάθε λειτουργική ανωμαλία πέραν της δυνατότητας ελέγχου της.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Ψηφιακή πλατφόρμα για λόγους τεχνικών επιδιορθώσεων και συντήρησης εξοπλισμού και για τη βελτίωσή της.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή/και να αποβάλει Χρήστες που δε χρησιμοποιούν σωστά την Ψηφιακή πλατφόρμα.

Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση κακής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας που εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη της Ψηφιακής πλατφόρμας για λόγους πέραν του ελέγχου του Διαχειριστή και ιδιαίτερα λόγω εξωγενών κακόβουλων πράξεων.

Επίσης, ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για προβλήματα στην αναμετάδοση ή απώλεια δεδομένων που μπορεί να αποδοθούν στον Διαχειριστή.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που η ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία προβλέπει για τους Χρήστες, θα είναι εγγυημένα.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής) από Χρήστες της Ψηφιακής πλατφόρμας ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα, τη χρήση της Ψηφιακής πλατφόρμας, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, Ο Διαχειριστής  όμως δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες της Ψηφιακής πλατφόρμας ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και κακόβουλο λογισμικό τρίτων, είτε πρόκειται για τον Διαχειριστή, είτε για κάποιον άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το Περιεχόμενό της. Επιπλέον, Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται και κατά συνέπεια υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης της Ψηφιακής πλατφόρμας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων προϋποθέσεων και όρων.

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς την Ψηφιακή πλατφόρμα με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών για την εγγραφή/ σύνδεσή του ή την αποστολή e-mail, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που αυτές αντίκεινται στους κανόνες χρήσης της Ψηφιακής πλατφόρμας και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Απαγορεύεται επίσης στον Χρήστη η δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών καθώς και η συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίησή της για κάθε ζημία της από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον Χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Καμία δήλωση ή ανάρτηση στην Ψηφιακή πλατφόρμα δεν μπορεί να εκλαμβάνεται, ότι είναι άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας. Εάν ο Χρήστης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από την Ψηφιακή πλατφόρμα, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που τυχόν παρέχονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, κλινική εξέταση και παρακολούθηση από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες ιατρούς.

Ο Χρήστης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Ο Χρήστης δε θα πρέπει να αμελεί, αποφεύγει ή καθυστερεί στη λήψη ιατρικής συμβολής από επαγγελματία αρμόδιο ιατρό εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που μπορεί να έχει διαβάσει στην Ψηφιακή πλατφόρμα.

Ο Χρήστης δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί την Ψηφιακή πλατφόρμα για περιπτώσεις έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Εάν ο Χρήστης αντιμετωπίζει έκτακτη ιατρική ανάγκη, δηλαδή επείγον ιατρικό περιστατικό, υποχρεούται να καλέσει το 166 ή/και απευθυνθεί άμεσα στον προσωπικό του ιατρό.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι η χρήση της Ψηφιακής πλατφόρμας από τον ίδιο πραγματοποιείται με δικό του αποκλειστικό κίνδυνο και ότι αναλαμβάνει ολόκληρο τον κίνδυνο σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, απόδοση, ακρίβεια και προσπάθεια. Ο Διαχειριστής και οι εκπρόσωποί της, αποποιούνται όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις, ρητές, σιωπηρές ή νομοθετημένες που μπορεί να ισχύουν για την παρούσα Ψηφιακή πλατφόρμα ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που εμφανίζονται ή περιέχονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανόμενων, χωρίς περιορισμό, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, ακριβείας, απρόσκοπτης λειτουργίας, έλλειψης ιών και μη παράβασης των δικαιωμάτων τρίτων.

7. Υπερσύνδεσμοι/σύνδεσμοι

Δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logos) του Διαχειριστή όπως αυτά είναι αναρτημένα στην Ψηφιακή πλατφόρμα, για τη δημιουργία υπερσυνδέσμου χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας τουΔιαχειριστή.

Η Ψηφιακή πλατφόρμα ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους του Διαχειριστή ή τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών της Ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον Διαχειριστή, η οποία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Ο Διαχειριστής δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, Ο Διαχειριστής δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη γι’ αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της Ψηφιακής πλατφόρμας κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

8. Ιστότοπος με σύνδεση: Δικαιώματα πρόσβασης

Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να προστατεύει τα δικαιώματα πρόσβασής του από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν είναι δυνατόν αυτά να χρησιμοποιηθούν από άλλους χωρίς την άδειά του. Πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Διαχειριστή εάν πληροφορηθεί ότι η ασφάλεια έχει παραβιαστεί σε σχέση με οποιεσδήποτε λεπτομέρειες διαθέσιμες στην Ψηφιακή πλατφόρμα ή εάν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής του ή αν έχει διαπιστώσει από ενδείξεις ότι η εν λόγω πρόσβαση θα μπορούσε να γίνει δυνατή.

9. Τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων

Ο Διαχειριστής ρητά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους οποίους αναρτά στην Ψηφιακή πλατφόρμα. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι δική του ευθύνη να παρακολουθεί την Ψηφιακή πλατφόρμα και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η συνέχιση της χρήσης της Ψηφιακής πλατφόρμας εκ μέρους του Χρήστη μετά από τις εν λόγω τροποποιήσεις θα θεωρείται αναγνώριση των τροποποιήσεων στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και ο Χρήστης θα θεωρείται πως δεσμεύεται νομικά από τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις.

10. Αναφορά κατάχρησης

Αν ο Χρήστης θεωρεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβλητικό, ανάρμοστο και/ή παραβιάζει τα δικαιώματά του όπως αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να αναφέρει το περιεχόμενο γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@clinapp.gr. Σε αυτήν την περίπτωση, Ο Διαχειριστής θα εξετάσει την αξιοπιστία και την προέλευση του αιτήματος.

11. Αποζημίωση

Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώνει, να υπερασπίζεται και να διατηρεί αζημίωτη τον Διαχειριστή, τους υπαλλήλους και εκπροσώπους της από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, νομικών ευθυνών, ζημιών, κόστους και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων) που προκύπτουν από οποιονδήποτε από αυτούς σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Άδειας από τον ίδιο ή άλλα μέλη του οικιακού του περιβάλλοντος ή του οργανισμού του ή κατά τα άλλα σε σχέση με τη χρήση της Ψηφιακής πλατφόρμας από τον ίδιο ή αυτούς.

12. Εφαρμοστέα δικαιοδοσία και δίκαιο

Όλες οι διαφορές μεταξύ Διαχειριστή και Χρήστη που σχετίζονται με την ερμηνεία, τη συμμόρφωση και την εγκυρότητα των Όρων και Προϋποθέσεων, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Τυχόν κενά στις διατάξεις του παρόντος συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση του παρόντος υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και ειδικότερα στα Δικαστήρια των Αθηνών.