Αντικείμενο έργου ClinApp

Το έργο ClinApp (Τ2ΕΔΚ-04937), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικά κονδύλια μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», υπό την πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Εισαγωγή

Μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις της ικανοποίησης των ασθενών στο χώρο της υγείας, βάσει γενικών ορισμών, είναι αυτή της προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την προσπάθεια και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες υγείας από κάποιο φορέα. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες της παραπάνω διάστασης είναι ο χρόνος αναμονής, η ευκολία επικοινωνίας και οριστικοποίησης ενός ραντεβού, η ευκολία προσέγγισης ενός ιατρείου, κ.λπ.

Εξίσου σημαντικό ρόλο στη συγκεντρωτική συνάρτηση της ικανοποίησης παίζουν οι διαστάσεις της αποτελεσματικότητας, της κατάρτισης και της διαθεσιμότητας, οι οποίες αναφέρονται στις προσπάθειες των φορέων για να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα διάγνωσης και φροντίδας. Παραδείγματα των τελευταίων αποτελούν η διάθεση του απαιτούμενου χρόνου εξέτασης ανάλογα με το είδος της νόσου, η ακρίβεια στη διάγνωση, η αποφυγή λαθών, η παροχή αναλυτικών εξηγήσεων των διαδικασιών και μεθόδων θεραπείας στους ασθενείς, κ.λπ.

Η παρούσα κατάσταση, σε πλήθος φορέων της χώρας μας, δυστυχώς έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, καθώς α) παρατηρείται ιδιαίτερη δυσκολία στον προγραμματισμό των ραντεβού με τα ιατρεία των φορέων, β) λόγω της έλλειψης οργανωμένης διαδικασίας προγραμματισμού, ο χρόνος αναμονής των ασθενών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, γ) εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού και μη προσωπικού, δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για την εξέταση και ενημέρωση των ασθενών και επιπρόσθετα δ) χάνεται πολύτιμος χρόνος, από τον ήδη περιορισμένο, για τη συλλογή ή ενημέρωση των ιατρικών ιστορικών των ασθενών από πλευράς του ιατρικού προσωπικού.

Αντικείμενο και στόχος του έργου

Στο πλαίσιο του έργου ClinApp προτείνεται η ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος οργάνωσης ιατρικών επισκέψεων και συλλογής ιατρικών δεδομένων, που αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου, οδηγώντας στην αναβάθμιση της αποδοτικότητας της εκάστοτε υγειονομικής μονάδας, καθώς και της αύξησης του ποιοτικού χρόνου συζήτησης μεταξύ ιατρού και ασθενή.

Μέσω του προτεινόμενου συστήματος, οι ασθενείς θα μπορούν να προγραμματίσουν τα επερχόμενα ραντεβού τους με τον επιθυμητό φορέα γρηγορότερα και ευκολότερα, μέσα από μια εύχρηστη εφαρμογή. Έπειτα από την οριστικοποίηση του ραντεβού, ο ασθενής θα είναι σε θέση να καταγράψει τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες μέσα από εύχρηστα ερωτηματολόγια ή μέσω της συνομιλίας του με έναν έξυπνο και πλήρως αυτοματοποιημένο διαλογικό πράκτορα λογισμικού, ο οποίος λαμβάνοντας τον ρόλο του ιατρού, θα θέτει στον ασθενή κατάλληλες ερωτήσεις με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων. Οι απαντήσεις του ασθενή θα συλλέγονται, θα επεξεργάζονται και θα παρουσιάζονται κατάλληλα στον θεράποντα ιατρό πριν από την πραγματοποίηση του ραντεβού με τον ασθενή. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ασθενείς θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται, σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουν από το επερχόμενο ραντεβού, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Ακόμη, με την ολοκλήρωση του ραντεβού και έπειτα από επιβεβαίωση, ο εκάστοτε ασθενής θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τις υπηρεσίες που έλαβε, ενώ ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να καταγράψει σημειώσεις σχετικά με το ραντεβού, τις οποίες μπορεί να επιλέξει να τις αποστείλει, αν το επιθυμεί, και στον ασθενή.

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου ClinApp θα αναπτυχθεί παράλληλα και ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence system), το οποίο θα περιλαμβάνει έναν πίνακα ελέγχου (dashboard), στον οποίο θα εμφανίζονται καταλλήλως αναλυμένα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του φορέα, αλλά και δεδομένα που προέρχονται από την αξιολόγηση των ασθενών.

Εικόνα: Εννοιολογικό διάγραμμα (conceptual diagram) και διάγραμμα ροής εργασιών (workflow) του συστήματος ClinApp.

Στοιχεία έργου

Κωδικός έργου
Τ2ΕΔΚ-04937
Τίτλος Έργου
ClinApp
Ακρωνύμιο Έργου
ClinApp
Δράση
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Β’ Κύκλος
Παρέμβαση
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Τομέας Προτεραιότητας
5 – ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα
Περιοχή
5.5 Ηλεκτρονική Υγεία: Υπηρεσίες και Συστήματα για Ασθενείς / Πολίτες και Επαγγελματίες Υγείας
Προτεραιότητα
5.5.7 Συστήματα τηλεϊατρικής και υπηρεσίες διασυνδεδεμένης υγείας
Ημερομηνία Έναρξης
12/05/2020
Διάρκεια
36 (+3) μήνες
Προϋπολογισμός Έργου
794.080,00 €
Κατηγοριοποίηση Horizon 2020
31073710

Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα

ΕΕ.1 Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος

Υποενότητες εργασίας:

 • ΥΠ1.1 Καθορισμός προδιαγραφών διαχειριστικού συστήματος (Μ1-Μ3) (Ιατρική ΑΠΘ)
 • ΥΠ1.2 Καθορισμός ιατρικών προδιαγραφών (Μ4-Μ12) (Ιατρική ΑΠΘ )
 • ΥΠ1.3 Καθορισμός προδιαγραφών λογισμικού (Μ1-Μ6) (Computer Center Λαγάκης, GEOSENSE, Ιατρική ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής)

Παραδοτέα:

 • Π1.1 Έκθεση προδιαγραφών διαχειριστικού συστήματος (Μ3) (Ιατρική ΑΠΘ)
 • Π1.2 Έκθεση ιατρικών προδιαγραφών (Μ12) (Ιατρική ΑΠΘ)
 • Π1.3 Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών λογισμικού (Μ6) (Computer Center Λαγάκης)

ΕΕ.2 Ανάπτυξη λογισμικού (εφαρμογή ιατρού)

Υποενότητες εργασίας:

 • ΥΠ2.1 Ανάπτυξη λογισμικού (Μ7-Μ20) (Computer Center Λαγάκης)
 • ΥΠ2.2 Διαδικασία αποσφαλμάτωσης (Μ25-Μ30) (Computer Center Λαγάκης)

Παραδοτέα:

 • Π2.1 Λειτουργική έκδοση της εφαρμογής ιατρού και διαχείρισης (Μ20) (Computer Center Λαγάκης)

ΕΕ.3 Ανάπτυξη λογισμικού (εφαρμογή ασθενή)

Υποενότητες εργασίας:

 • ΥΠ3.1 Ανάπτυξη λογισμικού (Μ7-Μ20) (Ιατρική ΑΠΘ)
 • ΥΠ3.2 Διαδικασία αποσφαλμάτωσης (Μ25-Μ30) (Ιατρική ΑΠΘ)

Παραδοτέα:

 • Π3.1 Λειτουργική έκδοση της εφαρμογής ασθενή (Μ20) (Ιατρική ΑΠΘ)

ΕΕ.4 Ανάπτυξη συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας

Υποενότητες εργασίας:

 • ΥΠ4.1 Ανάπτυξη λογισμικού (Μ11-Μ20) (Τμήμα Πληροφορικής)
 • ΥΠ4.2 Διαδικασία αποσφαλμάτωσης (Μ25-Μ30) (Τμήμα Πληροφορικής)

Παραδοτέα:

 • Π4.1 Λειτουργική έκδοση του συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας (Μ20) (Τμήμα Πληροφορικής)

ΕΕ.5 Ανάπτυξη διαλογικού πράκτορα λογισμικού

Υποενότητες εργασίας:

 • ΥΠ5.1 Ανάπτυξη λογισμικού (M7-M20) (GEOSENSE)
 • ΥΠ5.2 Διαδικασία αποσφαλμάτωσης (M25-M30) (GEOSENSE)

Παραδοτέα:

 • Π5.1 Λειτουργική έκδοση του διαλογικού πράκτορα λογισμικού (M20) (GEOSENSE)

ΕΕ.6 Εκμετάλλευση αποτελεσμάτων

Υποενότητες εργασίας:

 • ΥΠ6.1 Δραστηριότητες διάχυσης (Μ13-Μ30) (Ιατρική ΑΠΘ, Computer Center Λαγάκης, GEOSENSE, Τμήμα Πληροφορικής)
 • ΥΠ6.2 Καταγραφή business plan προώθησης του συστήματος (Μ25-Μ30) (Computer Center Λαγάκης, GEOSENSE, Ιατρική ΑΠΘ)

Παραδοτέα:

 • Π6.1 Έκθεση αποτίμησης δραστηριοτήτων διάχυσης (Μ30) (Computer Center Λαγάκης)
 • Π6.2 Business plan προώθησης συστήματος (Μ30) (GEOSENSE)

ΕΕ.7 Ενσωμάτωση και πιλοτική εφαρμογή

Υποενότητες εργασίας:

 • ΥΠ7.1 Ενσωμάτωση συστήματος (Μ21-Μ24) (Computer Center Λαγάκης, GEOSENSE, Ιατρική ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής)
 • ΥΠ7.2 Πιλοτική εφαρμογή (Μ25-Μ30) (Ιατρική ΑΠΘ, Computer Center Λαγάκης, GEOSENSE, Τμήμα Πληροφορικής)

Παραδοτέα:

 • Π7.1 Λειτουργική έκδοση συνολικού συστήματος (Μ24) (Ιατρική ΑΠΘ)
 • Π7.2 Έκθεση αξιολόγησης συστήματος (Μ30) (Ιατρική ΑΠΘ)